Pieejamība

Šajā lapā ir noteikts mūsu mērķis izdarīt tā, lai šo tīmekļa vietni varētu izmantot visi lietotāji un tā būtu pieejama visiem lietotājiem. Šeit ir sniegta arī informācija par veiktajiem pasākumiem vietnes pieejamības nodrošināšanai.

Finish ir ievērojis Globālā tīmekļa konsorcija (W3C) tīmekļa pieejamības iniciatīvā (WAI) ietvertās vadlīnijas. WAI ar vadlīniju palīdzību (piem., ar Interneta mājaslapu pieejamības standartiem (WCAG)) veicina augstu izmantojamības un pieejamības pakāpi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Šis pieejamības paziņojums attiecas tikai uz Finish tīmekļa vietni www.Finish.co.uk